اطاعیه ثبت نام در شاخه IEEE

شنبه, 24 تیر 02


برای عضویت  در شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی همدان  از مورخ 25 تیرماه لغایت 5 مرداد