زمان ثبت نام کاندیداتوری انجمن های علمی و کانون های فرهنگی

یکشنبه, 11 مهر 00


ثبت نام کاندیداتوری انجمن های علمی و کانون های فرهنگی مورخ 1400/7/11 تا 1400/7/17 مراجعه به سامانه hut.polink.ir