انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه دانشگاه صنعتی همدان مورخ 1399/12/05 ازساعت 14 تا 20برگزار می گردد .

دوشنبه, 22 دی 99


 

اسامی کاندیدهای شورای مرکزی انجمن اسلامی تحول خواه دانشگاه صنعتی همدان 

محمد عرفان اسکندری  انسیه السادات بطحایی  رسول حیات غیبی نگار خرمی  ایمان غلامعلی  متین نافعیان  نفسیه نصرت 
9702083 9602103 9703643 9703853  9706013 9707843 9607323