ثبت اطلاعات نفرات برتر علمی و فرهنگی روز دانشجو


دوشنبه, 17 آذر 1399 248

اطاعات خواسته شده جهت ثبت دانشجویان نفرات برتر علمی و فرهنگی: نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی نام پدر کد ملی شماره کارت و شماره شبا مخصوص دانشجو شماره موبایل رشته تحصیلی