فاطمه مراديان
دبیر

جشنواره ی داخلی حرکت 98 و کسب مقام اول توسط انجمن برق
دفتر انجمن علمی برق واقع در طبقه پنجم ساختمان اصلی دانشگاه