اکبر حیدرپور
استاد راهنما

استقبال از دانشجویان جدید الورود
اعضای سال ۹۸-۹۷
کارگاه پروژه شخصی
برگزار کنندگان کارگاه پروژه شخصی
پروژه شخصی ۲_ خلاقیت
پروژه شخصی ۱_ کارگروهی
پروژه ۲
بازدید از کارخانه تسلیحات نظامی ۹۷
بازدید از کارخانه سیمین نورد ۹۷
سیمین نورد
جلسه شورای دبیران، مدیر شورا مهندس کریمی دبیر انجمن مواد
ماهنامه انجمن= طراح:مهندس کریمی- نویسنده: مهندس مخترع، مهندس کریمی
ماهنامه انجمن= طراح:مهندس کریمی- نویسنده: مهندس مخترع، مهندس کریمی
پروژه
کارگاه مرجع دهی
تبریک روز مهندس، توسط گروه انجمن علمی مواد سال ۹۷
کارگاه علمی کلید فولاد
کنگره شرکت‌ها و تشکل های دانش بنیان، با حضور اعضای انجمن