برای عضویت در شاخه IEEE دانشگاه صنعتی همدان فرم مورد نظر تکمیل و وارد لینک :t.m/iEEEHUt گردید .
70
جهت ثبت نام به پایین قسمت فرم ثبت نام مراجعه نمایید .
544
جهت ثبت نام به پایین صفحه قسمت فرم ثبت نام مراجعه نمائید.
157
جهت ثبت نام به پایین صفحه قسمت فرم ثبت نام مراجعه نمائید.
169
جهت ثبت نام به پایین صفحه قسمت فرم ثبت نام مراجعه نمائید.
154
علاقمندان جهت مشارکت در سامانه و بیان دیده گاه ها، تجارب و ایده های خود به سامانه هدف به نشانی زیر مراجعه نمایند. www.hadaf.dmsrt.ir
75
دانشجویان محترم جهت دریافت راهنمای مربوطه به قسمت یادداشت ها در صفحه اصلی مراجعه نمایند.
187
جهت ثبت نام کاندیدای شورای مرکزی انجمن های علمی و کانون های فرهنگی به صفحه ی اصلی قسمت فرم ثبت نام مراجعه نمائید.
302
دانشجویان محترم لازم است فرم پایش فرهنگی را تکمیل نموده و به آدرس زیر تا تاریخ 1401/01/10 ایمیل نمایند. آدرس ایمیل:farhangi@hut.ac.ir یادآور می شود پذیرش قطعی شما در دانشگاه منوط به تکمیل و ارسال فرم مربوطه می باشد. جهت دریافت فرم به قسمت یادداشت ها مراجعه نمائید.
304
ویژه دانشجویان، کارکنان و فرزندان اساتید و کارکنان - دریافت فایل جشنواره در قسمت انتشارات دیجیتال
404