دانشگاه صنعتی همدانراهنمای انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی

دانشجویان محترم جهت شرکت در انتخابات شورای مرکزی راهنمای مربوطه را مطالعه نمایند.

در یافت فایل
یکشنبه, 20 آذر 1401


موردی برای ثبت نام وجود ندارد